Chính sách về quản lý thông tin khách hàng

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin : Candy Shop không thu thập thông tin của khách hàng nếu chưa được sự đồng ý, các đơn hàng quý khách đặt hàng sẽ được lưu trữ và không chia sẻ với bất kỳ ai.


Phạm vi s ử dụng thông tin : Candy Shop sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đến khách hàng các sản phẩm, thông báo đơn hàng đến khach hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng .


Thời gian lưu trữ thông tin : Candy Shop sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đến khách hàng các sản phẩm mới, thông báo đơn hàng đến khach hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng .


Địa chỉ cửa đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân : Candy Shop lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng email đặt hàng, không yêu cấu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý .


Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa : Khách hàng hoàn toàn có thể yều cầu Candy shop cung cấp hoặc xóa bỏ thông tin chính của mình nếu có nhu cầu. Candy Shop hoàn toàn không sử dụng hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng .